fbpx

Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden.


Bedankt voor het bezoeken van hellochamp.cc!

Het gebruik van onze website moet steeds gebeuren conform de rechten en plichten die bepaald zijn in deze voorwaarden, de algemene verkoopsvoorwaarden en het privacybeleid. Het geheel van deze teksten zijn onze gebruikersvoorwaarden.

Deze algemene voorwaarden gelden zowel voor Hello Champ als voor jou als gebruiker. Zodra je gebruik maakt van onze website erken en aanvaard je uitdrukkelijk dat deze algemene voorwaarden van toepassing zijn en dat je volledig verzaakt aan de toepassing van eigen algemene voorwaarden.

Wie is Hello Champ?

hellochamp.cc is een initiatief van Creating Champs BV. Creating Champs BV is een onderneming met maatschappelijke zetel te Oossekouter 30, 9850 Deinze. BTW-nummer BE1001689405. Je kan contact met ons opnemen via de contactpagina van deze website of via support@hellochamp.cc.

Over onze website

Wij trachten een gebruiksvriendelijke en functionele website aan te bieden die veilig is voor iedere gebruiker. We nemen dan ook alle redelijke maatregelen die nodig zijn om de goede werking, veiligheid en toegankelijkheid van onze website te garanderen. Toch kunnen we je geen absolute garanties geven en zijn onze maatregelen te beschouwen als een middelenverbintenis.

Het gebruik van de website gebeurt steeds op eigen risico. Dit betekent dat we geen aansprakelijkheid dragen voor schade die voortvloeit uit storingen, onderbrekingen, schadelijke elementen of defecten aan de website, ongeacht het bestaan van een vreemde oorzaak of overmacht.

We hebben het recht om de toegang tot onze website te allen tijde te beperken en/of geheel of gedeeltelijk te onderbreken, zonder voorafgaande waarschuwing. We doen dit in principe uitsluitend indien de omstandigheden dit verantwoorden, maar dit is geen absolute voorwaarde.

Over de inhoud op onze website

De inhoud van de website wordt grotendeels door ons bepaald en wij besteden de grootste zorg aan deze inhoud. Dit wil zeggen dat we de nodige maatregelen nemen om onze website zo volledig, nauwkeurig en actueel mogelijk te houden, ook wanneer inhoud wordt aangeleverd door derde partijen. De inhoud op onze website kan steeds gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

Toch kunnen we geen onvoorwaardelijke garanties geven omtrent de kwaliteit van de informatie op onze website. Het is mogelijk dat informatie niet volledig, voldoende accuraat en/of nuttig is. We zijn bijgevolg niet aansprakelijk voor (directe en indirecte) schade die je als gebruiker lijdt ten gevolge van de informatie op onze website.

In het geval bepaalde inhoud op onze website een schending van de geldende wetgeving en/of een schending van de rechten van derde partijen betekent en/of eenvoudigweg niet door de beugel kan, vragen wij aan jou om ons dit zo spoedig mogelijk te melden via support@hellochamp.cc zodat we de gepaste maatregelen kunnen nemen. Zo kunnen we overgaan tot een gedeeltelijke of gehele verwijdering en/of aanpassing van de inhoud.

Onze website bevat inhoud die gedownload kan worden. Iedere download van onze website gebeurt steeds op eigen risico. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van een verlies van data of schade aan het computersysteem. Deze verantwoordelijkheid ligt bij jou als gebruiker.

Onze website bevat hyperlinks naar websites of pagina’s van derden, of kan daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan of een band met de desbetreffende website. 

Wij houden geen controle op deze vreemde websites en zijn niet verantwoordelijk voor de veilige en correcte werking van de link en de uiteindelijke bestemming. Zodra er op de link wordt geklikt, verlaat je onze website en kan je ons niet aansprakelijk stellen voor enige schade.

Het is mogelijk dat andere websites niet dezelfde garanties bieden als wij. Daarom raden wij aan om aandachtig de algemene voorwaarden en het privacybeleid van deze websites door te nemen.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op onze website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. De gebruiker kan op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Hello Champ.

Over de verwachtingen VOOR jou als gebruiker

Ook jij als gebruiker draagt een zekere verantwoordelijkheid bij het gebruiken van onze website. Als gebruiker moet je je steeds onthouden van handelingen die een schadelijke impact kunnen hebben op de goede werking en veiligheid van de website. Zo mag de website niet gebruikt worden om ons businessmodel te omzeilen, informatie te kopiëren en verspreiden zonder onze uitdrukkelijke toestemming en/of om informatie van andere gebruikers te verzamelen.

Het is bijgevolg niet toegelaten om onze website te gebruiken voor de verspreiding van inhoud die schade aan andere gebruikers van de website kan toebrengen, zoals de verspreiding van schadelijke programmatuur zoals computervirussen, malware, worms, trojans en cancelbots. De verspreiding van ongevraagde en/of commerciële berichten via de website, zoals junk mail, spamming en kettingbrieven, valt hier ook onder.

Wij behouden ons het recht voor om alle noodzakelijke handelingen te treffen die herstel kunnen opleveren voor ons en voor onze gebruikers, zowel op gerechtelijk als buitengerechtelijk vlak. De gebruiker is als enige persoonlijk en integraal verantwoordelijk indien zijn handelingen en gedragingen effectief schade veroorzaken aan de website en de andere gebruikers. In dat geval moet hij hellochamp.cc vrijwaren van iedere schadeclaim die volgt.

Intellectuele eigendom

Creativiteit en expertise verdienen bescherming, zo ook onze website en haar inhoud. Deze bescherming wordt voorzien door intellectuele eigendomsrechten en komt toe aan alle rechthebbende partijen, zijnde Creating Champs BV en derde partijen.

Onder inhoud verstaan we de ruime categorie van foto’s, video, audio, tekst, ideeën, notities, tekeningen, artikels, et cetera. Al deze inhoud wordt beschermd door het auteursrecht, softwarerecht, databankrecht, tekeningen- en modellenrecht en andere toepasselijke (intellectuele) eigendomsrechten.

Het technische karakter van onze website zelf is eveneens beschermd door het auteursrecht, het softwarerecht en databankenrecht. Iedere handelsnaam die wij gebruiken op onze websites wordt eveneens beschermd door het toepasselijke handelsnamenrecht of merkenrecht.

Iedere gebruiker krijgt een beperkt recht van toegang, gebruik en weergave van onze website en haar inhoud. Dit toegekende recht is niet-exclusief, niet-overdraagbaar en kan enkel binnen een persoonlijk, niet-commercieel kader worden gebruikt.

Wij vragen onze gebruikers dan ook om geen gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de door deze rechten beschermde zaken, zonder de toestemming van de rechthebbende. Creating Champs BV hecht veel belang aan haar intellectuele eigendomsrechten en heeft hiervoor alle mogelijke maatregelen getroffen om de bescherming te garanderen. Iedere inbreuk op de bestaande intellectuele eigendomsrechten wordt vervolgd.

Verwerking van persoonsgegevens

De door jou opgegeven informatie kan noodzakelijk zijn voor het verwerken en voltooien van vragen, offertes en bestellingen, en het opstellen van facturen en overeenkomsten. Voor iedere contactname is een minimum aan gegevens vereist. Verdere gegevens kunnen gevraagd worden in functie van het personaliseren van de aanvraag of bestelling. Je persoonsgegevens zullen uitsluitend verwerkt worden in overeenstemming met het privacybeleid op onze website.

Algemene bepalingen

Wij behouden de vrijheid om onze website en de daarbij horende diensten te allen tijde te wijzigen, uit te breiden, te beperken of stop te zetten. Dit kan zonder voorafgaande kennisgeving van de gebruiker en geeft evenmin aanleiding tot enige vorm van schadevergoeding.

Deze algemene voorwaarden (inclusief de algemene verkoopsvoorwaarden) worden exclusief beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Creating Champs BV, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank uit het gerechtelijk arrondissement Leuven.

Indien de werking of geldigheid van één of meerdere van bovenstaande bepalingen van deze algemene voorwaarden in het gedrang komen, zal dit geen gevolg hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst. In dergelijk geval hebben wij het recht om de betrokken bepaling te wijzigen in een geldige bepaling van gelijkaardige strekking.

Vragen of bemerkingen

Heb je hierover vragen of bemerkingen? Aarzel niet om ze ons door te sturen via support@hellochamp.cc

>