fbpx

Verkoopsvoorwaarden


Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen van Hello Champ producten via onze website en mobiele applicaties. Hello Champ heeft ook een pagina met veelgestelde vragen, gebruiksvoorwaarden en een privacybeleid.

Indien u hierover vragen of bemerkingen heeft, gelieve met ons contact op te nemen via support@hellochamp.cc

1. Producten

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing zowel op aankopen van digitale en fysieke producten van Hello Champ, zoals online programma's, recepten, boeken, etc. Deze worden gezamenlijk aangeduid als “Producten”.


2. Website en mobiele applicaties

“Website en mobiele applicaties” slaat op de website en mobiele applicaties hellochamp.cc en de eventuele subdomeinen en mobiele applicaties die deel uitmaken van Hello Champ.


3. Hello Champ

Hello Champ is deel van Creating Champs BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te 9850 Deinze, Oossekouter 30, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel met ondernemingsnummer BE1001.689.405 - emailadres support@hellochamp.cc


4. Klant

“Klant” is elke persoon of onderneming die voor niet-beroepsmatige doeleinden Producten aankoopt via de Website en mobiele applicaties. Door het verkoopproces te doorlopen en de bestelling te plaatsen bevestigt de Klant dat hij over de nodige bekwaamheid beschikt om deze overeenkomst aan te gaan, of minstens over de toelating beschikt van zijn of haar voogd.


5. Productinformatie

Hello Champ stelt op haar Website en mobiele applicaties alle nodige informatie ter beschikking betreffende de Producten, zoals de op het moment van aankoop geldende prijzen en programmatie informatie, de geldigheidsduur en andere gebruiksvoorwaarden die verbonden zijn aan de Producten.

De Klant erkent kennis genomen te hebben van deze voorwaarden op het moment van de aankoop van de Producten en deze zonder voorbehoud te aanvaarden. De prijzen die worden vermeld omvatten alle kosten verbonden aan de aankoop, levering en het gebruik van de Producten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op de Website en mobiele applicaties.

Informatie betreffende het gebruik van Producten kan ook worden meegedeeld in de bevestiging die de Klant ontvangt na aankoop.

In geval van schenking van Producten (bv. via het aankopen van een cadeaubon), is de Klant verantwoordelijk om de aan de aangekochte Producten verbonden voorwaarden eveneens op te leggen aan de ontvangers van de Producten.

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn de meegedeelde leveringstermijnen slechts indicatief en binden deze Hello Champ niet. Een vertraging in de levering van Andere kan geen aanleiding geven tot boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.


6. Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. Indien leverings-, reservatie- of administratievekosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.


7. Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Hello Champ niet. Hello Champ is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Hello Champ is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst via support@hellochamp.cc.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Hello Champ. Hello Champ kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.


8. Verkoopproces

De Klant kan de Producten aankopen op de Website en mobiele applicaties en dient de daar beschreven stappen te doorlopen, zoals het aanduiden van de gewenste Producten en de gewenste hoeveelheid, het doorlopen van de betaalprocedure en het invullen van de persoonlijke gegevens nodig voor onder meer ontvangst van het aankoop- en toegangsbewijs en de elektronische aflevering van de Producten. De Klant beschikt over de mogelijkheid zijn bestelling na te kijken en te corrigeren alvorens tot betaling over te gaan.

De Klant zal tijdens de aankoop de mogelijkheid hebben kennis te nemen van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden en van het Privacybeleid. De aankoop van Producten houdt tevens aanvaarding in van deze voorwaarden en van het Privacybeleid.


9. Betaling

De Producten kunnen betaald worden door middel van de online betaalmethoden die op de Website en mobiele applicaties ter beschikking worden gesteld. Het aankopen van een Product is pas definitief na de effectieve betaling van de prijs. De Klant dient zelf in te staan voor de eventuele kosten die zijn financiële instelling aanrekent voor het overmaken van het bedrag van de aankoop aan Hello Champ.

Alle aankopen zijn onmiddellijk betaalbaar. Hello Champ behoudt zich het recht voor bestellingen te weigeren of te annuleren bij aanwijzingen van fraude of onregelmatigheden. De aangekochte Producten mogen niet verhandeld of doorverkocht worden tegen een hogere prijs, noch mogen zij worden gebruikt voor commerciële en/of andere doeleinden dan waarvoor zij zijn uitgegeven.

Hello Champ behoudt zich het recht voor om de Producten te annuleren van zodra is vastgesteld dat de Producten onrechtmatig of op frauduleuze wijze rechstreeks of via derden zijn aangekocht, zonder enige verplichting tot schadevergoeding aan wie dan ook.


10. Levering

De levering van digitale Producten gebeurt steeds op elektronische wijze, namelijk door het toezenden van een aankoopbevestiging naar het emailadres dat door de Klant werd opgegeven. De aankoopbevestiging bevat een link naar de Hello Champ website, waar de klant toegang krijgt tot het aangekochte Product. De aankoopbevestiging vindt de Klant ook terug in zijn of haar online account.

De Klant dient zelf in te staan voor de bewaring van de aankoopbevestiging. Indien de Klant geen aankoopbevestiging ontvangt of bij problemen met de aankoop van Producten, kan hij of zij Hello Champ steeds contacteren op het volgende e-mailadres: support@hellochamp.cc

De Klant is verantwoordelijk voor het geldig karakter van het opgegeven e-mailadres en postadres. Hello Champ is niet verantwoordelijk voor de werking en beveiliging van het emailprogramma van de Klant of de ontvanger van het Product dat wordt gebruikt voor de ontvangst van de Producten.

De levering van fysieke Producten zoals boeken gebeurt op het verzendadres zoals dit door de klant werd ingegeven tijdens het bestelproces. Hello Champ is niet verantwoordelijk voor problemen met de bezorging van fysieke producten ten gevolge van foutieve verzendgegevens, zoals verstrekt door de Klant op het ogenblik van bestelling. Eventuele extra kosten die door Hello Champ moeten gemaakt worden om een bestelling naar een ander adres te sturen dan datgene dat werd opgegeven tijdens de bestelling zijn ten behoeve van de Klant.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 7 dagen na ontvangst van de bestelling indien het product voorradig is. Verzendingen worden gedaan via Bpost. Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering moet door de Klant onverwijld worden gemeld aan Hello Champ via support@hellochamp.cc.

De standaard verzendingkosten binnen België zijn gratis, naar Nederland bedragen ze €4,96 exclusief btw, naar andere landen €10 exclusief btw. Verzendingskosten worden altijd duidelijk vermeld tijdens het bestelproces. Er kan per product worden afgeweken van de standaard verzendingskosten, dit wordt steeds duidelijk vermeld op de bestelpagina.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Hello Champ was geboden.

Het risico op verlies van Producten die langs elektronische weg worden verzonden gaat over op de Klant of de ontvanger van het Product op het moment van de aflevering van de e-mail bij de provider van de Klant of van de ontvanger van het Product.


11. Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Hello Champ.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

In geval van dienstenovereenkomsten of van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd verstrijkt de herroepingstermijn standaard 14 kalenderdagen na de dag van de sluiting van de overeenkomst, tenzij dit uitdrukkelijk anders vermeld wordt tijdens het bestelproces.

In geval van fysieke producten verstrijkt de herroepingstermijn 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Indien de klant in dezelfde bestelling meerdere goederen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd dan gaat de herroepingstermijn in op de dag waarop de Klant het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen dient de Klant Hello Champ voordat de herroepingstermijn is verstreken via support@hellochamp.cc een ondubbelzinnige verklaring te sturen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor ook gebruikmaken van het contactformulier op onze website.

Hello Champ zal de klant als antwoord op zijn of haar bericht een bevestiging van de ontvangst van de herroeping toesturen.

In geval van herroeping van fysieke producten dient de Klant de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Hello Champ heeft meegedeeld, terugzenden.  De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Hello Champ zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Hello Champ alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Hello Champ op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Hello Champ wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Hello Champ betaalt de Klant - voor zover mogelijk - terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zal de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

  • dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst;
  • de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
  • de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
  • de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Klant en mits de Klant heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest (bv. software);

12. Aansprakelijkheid

Hello Champ garandeert dat de Producten de eigenschappen hebben die werden vermeld op de Website en mobiele applicaties.

Slechts in geval van aanhoudende technische storingen op de Website en mobiele applicaties die ertoe leiden dat de Klant de aangekochte Producten niet kan gebruiken binnen de herroepingstermijn zal Hello Champ overgaan tot terugbetaling van de aangekochte Producten binnen een termijn van maximaal 30 dertig dagen.

Voor zover en in de mate dat dit wordt toegelaten door wetgeving, is de aansprakelijkheid van Hello Champ in elk geval beperkt tot directe schade en tot de waarde van de aangekochte en betaalde Producten. Hello Champ wijst iedere aansprakelijkheid af voor onrechtstreekse schade, zoals verlies van reputatie, klanten, commercieel en/of financieel verlies, verlies van winst of inkomsten, verlies van gegevens.

De Klant is zelf aansprakelijk voor vergissingen in het aankoopproces, zoals het opgeven van een verkeerd e-mailadres, het selecteren van een fout programma, het aanduiden van een verkeerde hoeveelheid Producten of eigenschappen van de Producten (zoals de boodschap op een cadeaubon, een foutief emailadres van de begunstigde).

De Klant is eveneens aansprakelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt van de Producten, zoals verlies van Producten, het niet tijdig gebruiken van cadeaubonnen, het toelaten dat andere personen zonder toestemming van de Klant gebruik maken van de Producten, of voor elk onwettig gebruik van de Producten.


13. Persoonsgegevens

Voor het verwerken en uitvoeren van de aankoop heeft Hello Champ een aantal persoonsgegevens nodig. De gegevens die bij een aankoop worden verzameld, worden verwerkt en gebruikt in overeenstemming met de toepasselijke privacyregelgeving en voor doeleinden en rechtsgronden zoals vermeld in het Privacybeleid. Hello Champ treedt hierbij op als verantwoordelijke voor de verwerking. Meer informatie omtrent de rechten van de Klant, welke gegevens verzameld worden, bewaartermijn, profilering en doorgifte van gegevens vindt de Klant in het Privacybeleid.

Dit Privacybeleid maakt integraal deel uit van de overeenkomst met de Klant en de Klant wordt geacht het toepasselijke Privacybeleid te kennen en te accepteren. De Klant beschikt over een recht van inzage, kopie, verbetering, schrapping, gegevensoverdraagbaarheid, bezwaar (tegen bepaalde verwerkingen, zoals direct marketing) en het recht om in bepaalde gevallen een beperking van de verwerking te verkrijgen. Voor meer informatie hoe de Klant dit recht kan uitoefenen, verwijzen wij naar het toepasselijke Privacybeleid op onze Website en mobiele applicaties.

14. Wijziging van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden

Voor zover toegelaten door en overeenkomstig de toepasselijke wetgeving, behoudt Hello Champ het recht deze Algemene Verkoopsvoorwaarden op elk moment, zonder verwittiging, te wijzigen, onder meer om deze aan te passen aan een gewijzigde dienstverlening of aan de wijzigingen in de wettelijke en reglementaire vereisten. De Klant kan de van toepassing zijnde Algemene Verkoopsvoorwaarden bij elke aankoop terugvinden op de Website en mobiele applicaties.


16. Overmacht

Hello Champ kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van overmacht, welke kan worden gedefinieerd als iedere gebeurtenis of omstandigheid waar zij redelijkerwijze geen controle over heeft.


17. Onafdwingbare bepalingen

Zo één van de bepalingen van de overeenkomst ongeldig of nietig zou zijn, zal dit geen invloed hebben op de geldigheid van de andere bepalingen van de overeenkomst maar zal naar best vermogen deze ongeldige of nietige bepaling vervangen worden door een geldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij de initiële bedoeling van partijen.


18. Toepasselijke wetgeving en rechtsbevoegdheid

Bij klachten, vragen of problemen betreffende de aankoop van Producten, raadt Hello Champ haar Klanten aan om eerst de FAQ op de Website en mobiele applicaties te raadplegen, waar de Klant reeds het antwoord terugvindt op de meest gestelde vragen. Via onze contactpagina of via support@hellochamp.cc kan de Klant steeds contact opnemen met Hello Champ.

>